Protokoll utskottssammanträde 2019/20:16

Näringsutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16

DATUM

2019-12-17

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:15.

§ 2

Statliga bolag (NU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:140 om företag med statligt ägande 2019 och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 4 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av M-, C-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 4 av SD- och V-ledamöterna,

vid punkt 5 av V-ledamoten,

vid punkt 6 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 7 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 8 av M-, SD-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 9 av SD-ledamöterna,

vid punkt 10 av M-, SD- och L-ledamöterna,

vid punkt 11 av SD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 4 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 11 av V-ledamoten.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Sebastian de Toro, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet, om regeringens svar på kommissionens rekommendationer vad gäller Sveriges nationella energi- och klimatplan (se bilaga 2).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Rekommendation 2

Klimatomställningen kräver en omfattande elektrifiering av vårt samhälle, inte minst när det gäller transporter och industrier. För att klara detta krävs mer el. Då behöver alla fossilfria energislag bidra, både den fossilfria kärnkraften och förnybar energi genom främst vatten- och vindkraft.

I utkastet till den nationella klimat- och energiplanen föreslår regeringen att Sveriges mål vad gäller förnybar energi ska uppgå till 65 procent 2030. Mot bakgrund av den omfattande elektrifiering som krävs, för såväl transporter som industrier, bör Sverige sträva mot en fossilfri elproduktion. Andelen förnybar energi bör inte vara det primära. Regeringen bör därför i den nationella klimat- och energiplanen ta hänsyn till det ökade behovet av el och framhålla vikten av fossilfri elproduktion. Regeringen bör överväga att inte införa målet för förnybar elproduktion, alternativt sänka den föreslagna ambitionsnivån, i den mån tillämplig lagstiftning tillåter.

Rekommendation 4

Regeringen framhåller att Sverige bör öka sina nätförbindelser med andra länder. Efter beslut i riksdagen har även regeringen i uppdrag att införa ett leveranssäkerhetsmål. Energimarknadsinspektionen har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att lämna förslag på en tillförlitlighetsnorm. Vi förutsätter att riksdagens beslut fullföljs.

Rekommendation 5

Regeringen bör även framhålla att alla energislag ska omfattas av det svenska övergripande målet för forskning och innovation på energiområdet. I regeringens utkast till nationell klimat- och energiplan framgår att forskning inom vind- och solenergi bör prioriteras inom svensk energiforskning.

Samtidigt lyfter man forskning inom elintensiv verksamhet, t.ex. projektet HYBRIT, vilket kräver en stor mängd fossilfri el. Sverige bör därför prioritera forskning inom alla fossilfria energislag, och redogöra för detta i den nationella klimat- och energiplanen. Riksdagen har även beslutat om att satsningar inom energiforskningen ska ske inom alla relevanta energislag inklusive kärnkraften. Vi förutsätter att riksdagens beslut fullföljs.

Rekommendation 10

En stabil och långsiktig elförsörjning är en förutsättning för den svenska välfärden och konkurrenskraften samt en central del av klimatomställningen. Kärnkraften och vattenkraften står i dag för 80 procent av Sveriges elproduktion, och lägger en solid grund för att trygga vårt behov av ren el.

V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Rekommendation 8

Regeringens anger att den kommer hänvisa till målet om netto-noll utsläpp 2045 och hur klimatramverket är utformat för att uppnå målet. Jag anser att Sverige bör ha ett bindande mål på 70 procent minskade utsläpp till 2030, och nollutsläpp till 2040. Ett mer ambitiöst mål ger en tydlighet om att regeringen måste utforma en skarpare klimatpolitik som lever upp till Parisavtalets mål.

L-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Rekommendationerna 2, 4, 5 och 10

Det är positivt att varje EU-land har att ta fram en integrerad nationell energi- och klimatplan. Internationella problem måste få internationella lösningar och i en tid när det globala klimatarbetet hotas av länder som USA och Brasilien är ett viktigt steg på vägen att EU vässar ambitionerna. Sverige ligger internationellt sett långt fram när det gäller miljö- och klimatarbete, något vi bör dra nytta av och göra till en konkurrensfördel. Detta bör beaktas. Sverige ska vara ett land som visar ledarskap och förenar välstånd och tillväxt med ansvar för miljö och klimat. Jag tror på människans förmåga att lösa problem med utgångspunkt i kunskap och marknadsekonomiska principer.

Jag vill särskilt framhålla att Sveriges nationella energi- och klimatplan behöver utformas med utgångspunkt i vikten av en stabil och klimatneutral energiförsörjning som skapar utrymme för omfattande elektrifiering. Detta förutsätter en positiv inställning till kärnkraftens möjligheter och framtidspotential samt forskning om kärnkraftsrelaterad teknik. Detta kräver att fokus flyttas från energiöverenskommelsens låsningar vid förnybar energi till högt ställda mål om fossilfri elproduktion där klimatvänliga inslag i den nuvarande energimixen kan bevaras och utvecklas.

Politikens roll är att ge marknaden långsiktiga spelregler och incitament. Jag vill påminna om att Liberalerna utgår från försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala. Vi vill använda generella och teknikneutrala ekonomiska styrmedel samt se en forskningspolitik fri från regeringens låsningar i särskilda energislag.

Slutligen är ett nyckelområde för att skapa stabil energitillförsel, vid sidan av ett starkare kraftnät, möjligheten att lagra energi samt att utnyttja energi över landsgränser. Energi- och klimatplanen bör anpassas för detta samt omställningen till koldioxidfri produktion av stål och cement. Det sistnämnda eftersom dessa industrier är en stor del av Sveriges samlade utsläpp. Utvecklingen av koldioxidavskiljning har också gått framåt och kommer bli viktig för att ställa om flera industriella processer. Detta kan inte enbart betraktas som miljöpolitiska frågor utan bör till följd av dess betydelse för svenskt näringsliv och konkurrenskraft även vara föremål för näringspolitiska överväganden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Anmälan av reseredogörelse

Reseredogörelse från delegationsresan till USA och Kanada den 26 oktober – 3 november 2019 anmäldes.

§ 5

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 januari kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 18 december 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:16

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

O

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande