Protokoll utskottssammanträde 2019/20:16

Socialutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16

DATUM

2020-01-28

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Särskilda utredaren Peter Larsson med medarbetare informerade om utredningens arbete.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2019/20:14 och 2019/20:15.

§ 3

Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (SoU13)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:59 Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården.

Ärendet bordlades.

§ 4

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 5

Folkhälsofrågor (SoU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 14 januari – 23 januari 2020 anmäldes.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Övriga frågor

Ordföranden informerade om att Europaparlamentet och det kroatiska parlamentet bjuder in till den europeiska parlamentsveckan i Bryssel den 18–19 februari 2020.

Utskottet beslutade att inte delta.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 30 januari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 30 januari 2020


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1prot.2019/20:16

§ 1

§ 2-4

§ 5

§6-9

§10

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

O

O

O

O

-

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

X

X

X

X

X

Clara Aranda (SD)

X

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

X

X

X

Maj Karlsson (V)

O

-

-

-

-

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

X

O

X

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

X

X

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Lars-Arne Staxäng (M)

Cecilia Engström (KD)

O

O

X

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande