Protokoll utskottssammanträde 2019/20:16

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16

DATUM

2019–12–03

TID

11:00–11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:15.

§ 2

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 7 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UU2.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. Ledamöterna från Moderaterna och Vänsterpartiet avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

§ 3

Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:18 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna handlingar

Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

5 december 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 5 december 2019

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:16

§ 1-2

§ 3-5

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

O

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

O

Jamal El-Haj (S)

X

O

Boriana Åberg (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

Tobias Billström (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Sara Gille (SD)

X

X

Maria Gardfjell (MP)

Cecilia Widegren (M)

Mats Nordberg (SD)

O

O

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Nina Lundström (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Alexandra Anstrell (M)

Carina Ohlsson (S)

Pål Jonson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.