Protokoll utskottssammanträde 2019/20:17

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:17

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17

DATUM

2020-02-06

TID

10.00–10.45

11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU8.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Information med anledning av Försvarsberedningens rapport Värnkraft om lokalisering av nya grundorganisationsenheter

Kommunstyrelseordförande Johan Andersson med medarbetare från Sollefteå kommun, kommunstyrelseordförande Andreas Sjölander med medarbetare från Härnösands kommun och kommunstyrelseordförande Malin Svanholm med medarbetare från Kramfors kommun informerade med anledning av Försvarsberedningens rapport Värnkraft om lokalisering av nya grundorganisationsenheter.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:16.

§ 4

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2019/20:70 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (FöU3)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:51 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förenklad motionsberedning

Utskottet diskuterade möjligheterna att tillämpa s.k. förenklad motionsberedning i vissa fall.

§ 7

EU-frågor

Kansliet informerade om att en promemoria om aktuella EU-frågor har upprättats samt att en uppdaterad sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

§ 8

Information om Sveriges partnerskap i Nato

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade om Sveriges partnerskap i Nato.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdags-ordningen ska gälla för de uppgifter som företrädarna för Försvarsdepartementet lämnat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Information om anskaffning av ubåtar

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet, generaldirektör Göran Mårtensson med medarbetare från Försvarets Materielverk (FMV) och chefen för ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren med medarbetare från Försvarsmakten informerade om utvecklingen av anskaffningen av två ubåtar.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdags-ordningen ska gälla för de uppgifter som företrädarna för Försvarsdepartementet, FMV och Försvarsmakten lämnat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att en sammanställning över några utredningar, regeringsuppdrag m.m. av intresse för försvarsutskottet upprättats av kansliet och finns tillgänglig.

§ 11

Besök vid internationell svensk insats

Utskottet beslutade att genomföra en insatsresa under året.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 11 februari 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:17

§ 1

§ 2-3

§ 4-7

§ 8-9

§ 10

§
11-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

O

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

X

X

X

Roger Richthoff (SD)

X

X

X

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

O

X

X

X

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

X

X

X

Allan Widman (L)

X

X

X

X

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

X

X

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

X

X

O

-

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

O

X

O

O

O

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

O

O

O

-

-

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Amir Adan (M)

O

O

O

O

X

X

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande