Protokoll utskottssammanträde 2019/20:17

Kulturutskottets protokoll 2019/20:17

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17

DATUM

Tisdagen den 28 januari 2020

TID

Kl. 11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokollen 2019/20:15 av den 21 januari 2020 och 2019/20:16 av den 23 januari 2020.

§ 2

Fråga om närvaro

Utskottet beslutade att arkivarie Per-Anders Pennlöv, juridiska enheten, får närvara under § 3 Information från Arkivutredningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information från Arkivutredningen

Utredaren Lars Ilshammar, Arkivutredningen, informerade om utredningens förslag och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) och arkivarie Per-Anders Pennlöv, juridiska enheten, närvarade under denna punkt.

§ 4

Styrning av kulturområdets institutioner (KrU5)

Utskottet behandlade skrivelse 2019:20:6 och en följdmotion om styrning av kulturområdets institutioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Utskottet behandlade motioner om kultur och fritid för barn och unga.

Ärendet bordlades.

§ 6

Offentlig utfrågning

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning på temat spelfrågor under våren 2020.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 4 februari 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:17

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

D

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

D

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

D

Sara Gille (SD)

D

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Hanna Gunnarsson (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande