Protokoll utskottssammanträde 2019/20:17

Trafikutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17

DATUM

2020-02-06

TID

11:00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:16.

§ 2

§ 3

§ 4


§ 5

§ 6

Sjöfartsfrågor (TU8)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

EU-kommissionens arbetsprogram

Utskottet beslutade att inte yttra sig till utrikesutskottet med anledning av EU-kommissionens arbetsprogram och meddelandet om konferensen för Europas framtid.

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:3263 yrk. 21 av Niels Paarup-Petersen (C) om att säkra robustheten i de digitala systemen.


Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Förslag om utskottsinitiativ om avgiftsfrihet för virkesavlägg vid allmän väg

KD-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ om avgiftsfrihet för virkesavlägg vid allmän väg enligt bilaga 3.   

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 7

§ 8

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att utskottets presidium beslutat om att Helena Gellerman (L) och Jessica Thunander (V) ska delta vid OECD:s parlamentariska nätverksmöte i Paris den 24–26 februari 2020.

Anders Hansson (M) informerade om att ledamöter i utskottets uppföljningsgrupp genomfört ett besök den 3 februari 2020 på Järnvägstekniskt Centrum vid Luleå tekniska universitet samt på Trafikverkets driftsledningscentral i Boden inom ramen för gruppens pågående arbete med en fördjupad uppföljning av järnvägens punktlighet.


Nästa sammanträde

Tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 11 februari 2020

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:17

§ 1

§ 2

§ 3-8

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

O

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

O

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

Helena Antoni (M)

Gunilla Carlsson (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

O

Jessica Thunander (V)

O

O

O

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

Göran Lindell C)

TRAFIKUTSKOTTET 2020-02-06 Bilaga 2 till protokoll

2019/20:17

Skrivelse från Riksförbundet Mobil fritid
angående totalvikter på husvagnar och husbilar

Dnr: 1224-2019/20

Bilaga 3 till protokoll
2019/20:17

Utskottsinitiativ - Virkesavlägg vid allmän väg

Ansökan om upplag inom vägområde för allmän väg har fram till årsskiftet varit avgiftsfri.

Efter den 1 januari 2020 tar Trafikverket ut en avgift på 2 900 kronor för ansökningar om virkesavlägg vid allmän väg. Enligt 43 § väglagen (1971:948) och 6 kap. 8 § vägförordningen (2012:707) ska myndigheten ta ut avgifter vid ansökningar om att inom vägområde vidta åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande. Trafikverket har därför meddelat att myndigheten kommer att införa rutiner för att följa reglerna enligt väglag och vägförordning. Allt detta enligt svar på en skriftlig fråga Kjell-Arne Ottosson (KD) ställde till infrastrukturminister Eneroth i december 2019.
I samma svar skriver statsrådet ”Som Trafikverket också tydligt framfört i kommentarer till medier finns det inget besparingssyfte med deras översynsarbete.”

Detta förfarande blir ytterligare en negativ pålaga för både markägare och de gröna näringarna. Med tanke på den roll skogen både idag spelar men också kommer att spela för omställningen till förnyelsebart borde man istället underlätta på allt sätt för skogsnäringen. En medelskogsägare i Sverige äger 49 hektar mark. Det innebär att landet rymmer många markägare med få hektar skog för vilka detta kommer bli mest kännbart. Dessa skogsägare avverkar inte så många kubikmeter själva per år och därmed blir det också ett kännbart ingrepp i den inkomst dessa skogsägare skulle ha fått från sin egen skog.

Man kan också ifrågasätta hur Trafikverket ska kontrollera detta samt vad avgiften faktiskt ska gå till. Vad gör man om en markägare inte anmäler och betalar in sin avgift?

Eftersom avgiften inte heller kommer av rent fiskala skäl finns det ingen anledning att börja ta ut denna avgift.

Med anledning av detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna att lagen skyndsamt ska ändras så att denna avgift inte längre ska tas ut. Under beredningstiden ska dispens ges så att ingen avgift tas ut.

Magnus Jacobsson, riksdagsledamot, KD