Protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2019-12-12

TID

9.00–9.25

10.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Åtalsanmälan (dnr 2901-2018/19)

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse jämte bilagor som innefattar anmälan mot statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Åtalsärende (dnr 239-2019/20)

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse som innefattar en begäran om omprövning av konstitutionsutskottets beslut av den 12 september 2019 om att en skrivelse om åtalsanmälan mot statsråd inte skulle föranleda någon åtgärd (dnr 2948-2018/19).

Ärendet föredrogs.

Utskottet fann inte anledning att ompröva sitt beslut.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Åtalsanmälan (dnr 510-2019/20)

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse jämte bilagor som innefattar anmälan mot bl.a. statsråd och f.d. statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet, som endast är behörigt att pröva åtal mot statsråd och f.d. statsråd enligt 13 kap. 3 § regeringsformen, beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 4

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation (KU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2019/20:36 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:KU4y.

V-ledamoten lämnade en avvikande mening.

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:KU5.

§ 6

Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation (KU7)

Utskottet behandlade framställning 2019/20:RS6.

Ärendet bordlades.

§ 7

Uppföljning av första riksmötet

Presidiet presenterade en sammanställning av de synpunkter som framkommit vid de gruppvisa diskussionerna om granskningsarbetet och sammanträdenas utformning. En fortsatt diskussion planeras till ett sammanträde efter årsskiftet.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:17.

§ 9

Forskarhearing om den representativa demokratins utmaningar i polariseringens tid

Utskottet höll en öppen hearing om den representativa demokratins utmaningar i polariseringens tid med professor emeritus Sören Holmberg, docent Elin Naurin och professor Bo Rothstein, samtliga från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Vid protokollet

Justerat 2020-01-14

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:18

§ 1-2

§ 3

§ 4-8

§ 9

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

O

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

O

O

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

O

Lars Jilmstad (M)

X

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

X

X

O

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande