Protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

Näringsutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2020-01-28

TID

10.30–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:17.

§ 2

Elmarknadsfrågor (NU10)

Utskottet behandlade motioner om elmarknadsfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 3

Stöd till kommunsektorn

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Utskottet beslutade med stöd av RO 10 kap. 8 § att bjuda in företrädare för Regeringskansliet för att svara på frågor om ev. effekter av de anslagsförändringar inom utskottets beredningsområde som föreslås i förslaget till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 4

Överlämnande av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att till finansutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, överlämna motion 2019/20:1082 yrkande 1 av Betty Malmberg (M) om att det ska vara tillåtet att göra vinst även i s.k. välfärdsföretag.

Utskottet beslutade att till finansutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, överlämna motion 2019/20:3335 yrkande 13 av Camilla Brodin m.fl. (KD) om samverkan med civilsamhället för ökad mångfald av utförare i välfärden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

IPU-delegation i Genève

Utskottet beslutade att delta i IPU-delegationen i Genève.

Ärendet bordlades.

§ 6

OECD:s parlamentarikerdagar i Paris

Utskottet beslutade att delta vid OECD:s parlamentarikerdagar i Paris med ledamöterna Helene Hellmark Knutsson (S) och Lotta Olsson (M).

§ 7

Inbjudan från utrikesutskottet

Utskottet informerades om inbjudan från utrikesutskottet till möte med kommissionär Ylva Johansson.

§ 8

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att trafikutskottets ledamöter, suppleanter och kansli får närvara vid sammanträdespunkten som rör information om Postnord AB.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Postnord AB

Statsrådet Ibrahim Baylan med medarbetare, Näringsdepartementet, statsrådet Anders Ygeman med medarbetare, Infrastruktur-departementet, styrelseordförande Christian W. Jansson, koncernchef och chef Sverige Annemarie Gardshol, tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) och chef Group Business Control Lena Larsson, Postnord AB, lämnade information och besvarade frågor om Postnords verksamhet, postregleringen och regeringens syn på detsamma.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 4 februari kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 4 februari 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:18

§ 1–2

§ 3

§ 4

§ 5–8

§ 9

§ 10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

X

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

O

O

O

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

X

X

X

Arman Teimouri (L)

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

O

O

O

O

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

O

O

O

O

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

X

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

X

X

O

O

O

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

X

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande