Protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

Socialutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2020-02-06

TID

10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:17.

§ 2

Folkhälsofrågor (SoU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor.

Ärendet bordlades.

§ 3

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Information om Coronaviruset

Socialminister Lena Hallengren och generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, båda med medarbetare, informerade om läget och beredskapen när det gäller Coronaviruset.

§ 7

Information från Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om nationella hjälplinjen

Projektchef/psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren och medarbetare informerade angående Hjälplinjen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 13 februari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 februari 2020
SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1prot.2019/20:18

§ 1-2

§ 3-5

§ 6

§ 7-8

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

X

X

X

X

Dag Larsson (S)

Lina Nordquist (L)

O

O

O

X

Christina Östberg (SD)

O

O

O

O

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

X

X

X

X

Clara Aranda (SD)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

X

X

X

X

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

-

X

O

-

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

-

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

X

X

X

X

EXTRA SUPPLEANTER

Lars-Arne Staxäng (M)

Cecilia Engström (KD)

X

O

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande