Protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2020-01-14

TID

11:00–11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om Skolverkets förslag till nya kurs- och ämnesplaner och om utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Petter Ådahl, kanslirådet Mattias Ahlquist och departementssekreteraren Fredrik Ahlén, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om Skolverkets förslag till nya kurs- och ämnesplaner och om utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07).

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (UbU17)

Utskottet beslutade att ge skatteutskottet tillfälle att senast torsdagen den 13 februari 2020 yttra sig över proposition 2019/20:49 och ev. motioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 januari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 16 januari 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:18

§§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

X

Lars Püss (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

O

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

Noria Manouchi (M)

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Aylin Fazelian (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande