Protokoll utskottssammanträde 2019/20:19

Finansutskottets protokoll 2019/20:19Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:19

Datum

2019-12-18

Tid

kl.08.45- 08.50

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att överlämna motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) om räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare, till civilutskottet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:18.

§ 3

Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokollen från dagens sammanträden.

§ 4

Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen

Rådets ordföranden Ingemar Nilsson rapporterade från det senaste mötet i rådet.

§ 5

Statens budget för 2020 (FiU10)

Utskottet inledde beredningen av sammanställningen av statensbudget för 2020.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Onsdag 18 december efter kammarens votering.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:19

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

-

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

-

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande