Protokoll utskottssammanträde 2019/20:19

Justitieutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19

DATUM

2020-03-12

TID

10.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av Rättsmedicinalverket

Generaldirektör Lars Werkström och stabschef Ann-Cathrine Wikström informerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:18.

§ 3

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018 (JuU20)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:56.

Ärendet bordlades.

§ 4

Polisfrågor (JuU25)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 5

Våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 6

Reglering av vapenmagasin (JuU17)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:58 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade motion 2019/20:3248 yrkande 34 av Johan Hedin m.fl. (C) till socialförsäkringsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Överlämnande av motionsyrkande

Fråga om överlämnande av motion 2019/20:2728 yrkande 23 av Andreas Carlson m.fl. (KD) till socialförsäkringsutskottet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 19 mars 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:19

§ 1

§ 2-5

§ 6-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-03-18

-

-

-

Johan Forssell (M)

-

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

O

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

-

-

-

Bo Broman (SD)

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD) ) vice ordf. t.o.m. 2020-03-18

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

X

O

X

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Mattias Ingeson (KD)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-03-06

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.