Protokoll utskottssammanträde 2019/20:19

Kulturutskottets protokoll 2019/20:19

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19

DATUM

Tisdagen den 11 februari 2020

TID

Kl. 11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:18 av den 4 februari 2020.

§ 2

Information från Nationellt centrum för musiktalanger

Stefan Forsberg, Konserthuschef och VD för Kungliga Filharmonin,

Anne-Charlotte Lundell, Musik- och orkesterchef Norrlandsoperan,

Henrik Marmén, Konstnärlig ledare Norrköpings symfoniorkester,

Gunilla Wretemark, Verksamhetschef Vänersborgs kommun,

Staffan Rydén, Ordförande NCM Vänersborgs kommun,

Anna Maria Koziomtzis, Akademichef Kungliga Musikhögskolan och

Ulrich Kaatz, konstnärlig pedagogisk ledare för NCM, informerade om sin verksamhet samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 3

Styrning av kulturområdets institutioner (KrU5)

Fortsattes behandlingen av skrivelse 2019/20:6 och en följdmotion (jfr. prot. 2019/20:17.4).

Ärendet bordlades.

§ 4

Kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr. prot. 2019/20:17.5).

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1132-2019/20).

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 24 mars 2020.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 13 februari 2020 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:19

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

D

Vakant

Linus Sköld (S)

Vakant

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Hanna Gunnarsson (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande