Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:1

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-19

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsdepartementet (tillsammans med UU)

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare informerade om Sveriges anslutning till det franska försvarsinitiativet European Intervention Initiative (EI2).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Skyddsobjekt och obemannade farkoster (FöU2)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:127.

Ärendet bordlades.

§ 3

Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025

Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2018/19:136 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 399.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Minnesanteckningar från GUSP/GSFP-konferensen i Helsingfors den 4–6 september 2019.

– Rapport om genomförandet av handlingsplanen för militär rörlighet (JOIN(2019) 11).

– Kommissionens genomförandebeslut om fastställande av regler för driften av Europeiska civilskyddspoolen och rescEU (C(2019) 5614).

– Förslag till ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (COM(2019) 337).

§ 6

Utskottets arbete med reseplanering

Utskottet beslutade att utse en resegrupp som tillsammans med kansliet ska fortsätta med planeringsarbetet inför resan till Norge våren 2019. Alexandra Völker (S) och Alexandra Anstrell (M) anmälde sig, SD skulle återkomma med en representant till gruppen.

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

 Att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för hösten 2019 finns tillgänglig.

§ 9

Övriga frågor

Med anledning av minnesanteckningarna från GUSP/GSFP-konferensen i Helsingfors den 4–6 september 2019 (se punkten EU-frågor ovan) lämnade Roger Richthoff (SD) och Lars Püss (M) rapport från konferensen.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 1 oktober 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

X

X

X

X

X

Roger Richthoff (SD)

X

X

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

O

X

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

O

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

X

X

Allan Widman (L)

X

X

X

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

X

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

O

O

O

O

O

Heléne Björklund (S)

X

X

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

O

O

O

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

X

O

O

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

O

-

-

-

-

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

O

-

-

-

-

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

O

-

-

-

-

Pål Jonson (M)

O

O

O

X

O

Lars Andersson (SD)

O

-

-

-

-

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

-

-

-

-

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande