Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Finansutskottets protokoll 2019/20:1Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:1

Datum

2019-09-17

Tid

kl. 11.00-12.00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information från ränteexperter

Christina Nyman, chefsekonom Svenska handelsbanken och Pär Österholm, professor Örebro universitet, informerade utskottet och svarade på frågor inför den öppna utfrågningen om penningpolitiken den 24 september.

§ 2

Anmälningar

Utskottet beslutade att:

 • Kalla statssekreterare Max Elger till ett kommande sammanträde för överläggning om MFF och förslaget om egna medel.
 • Kalla statssekreterare Ulf Holm till sammanträdet 1 oktober för information om Europeiska systemrisknämndens rekommendation till Sverige, kommissionens penningtvättsmeddelande (från slutet av juli) och de pågående förhandlingarna om ett krishanteringsramverk för centrala motparter.
 • Kalla Statssekreterare Max Elger till sammanträdet 24 oktober för överläggning om EU:s årsbudget 2020.
 • Bjuda in revisionsrättens ledamot Eva Lindström till sammanträdet 24 oktober för information om revisionsrättens årsrapport för 2018 (gemensamt med EUN).

Inbjudningar till:

 • Interparlamentariskt möte från Europaparlamentets ECON-utskott för åsiktsutbyte om europeiska planeringsterminen i Bryssel 24 september. Intresse av deltagande anmäls till kansliet snarast.
 • Möte i OECD:s parlamentariska nätverk i Paris 9–11 oktober. Intresse av deltagande anmäls till kansliet senast 23 september
 • Möte i IMF/Världsbankens parlamentariska nätverk i Washington 15 oktober. Intresse av deltagande anmäls till kansliet snarast.

Planering:

 • Preliminära ärende- och sammanträdesplaner för hösten har delats till utskottet.
 • Utskottet beslutade att ställa in det preliminärt inplanerade sammanträdet 19 september.

Skrivelser:

 • Brev från privatperson (dnr. 2893-2018/19 inkom 26/7),
 • hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 18 juli 2019 finns på expeditionen.

§ 3

Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (FiU7)

Utskottet inledde beredningen av skrivelse 2018/19:120.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (FiU9)

Utskottet inledde beredningen av redogörelse 2018/19:RR5

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet
Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 354.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdag 24 september kl. 09.00.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:1

§1

§2-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

-

-

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

Adnan Dibrani (S)

-

-

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

X

-

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

-

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

X

X

Eva Lindh (S)

O

O

Josefin Malmqvist (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande