Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Kulturutskottets protokoll 2019/20:1

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

Tisdagen den 24 september 2019

TID

Kl. 11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information om budgetpropositionen 2020

Statssekreterare Helene Öberg m.fl., Kulturdepartementet, informerade om förslagen i budgetpropositionen utgiftsområde 17 och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

§ 2

Public service (KrU2)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 samt följdmotioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Public service (KrU2)

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet och försvarsutskottet tillfälle att senast den 8 oktober 2019 yttra sig över proposition 2018/19:136 och följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts ämnesområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser:

– dnr 2722-2018/19

– dnr 2737-2018/19

– dnr 2881-2018/19

– dnr 2945-2018/19

– dnr 2949-2018/19

– dnr 3025-2018/19

– dnr 3055-2018/19

– dnr 60-2019/20.

§ 5

Seminarium

Utskottet beslutade att hålla ett seminarium, den 24 oktober 2019 i Förstakammarsalen, med anledning av rapporten Att redovisa resultat – En uppföljning av regeringens resultatredovisning av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (2018/19:RFR8).

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 3 oktober 2019 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:1

– – – §§

1–4

5–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

D

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

N

N

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.