Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-24

TID

11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:41.

§ 2

Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn (MJU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:87.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU3.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2019) 380 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Uppföljning av regeringens resultatredovisning under riksmötet 2019/20

På uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag beslutade utskottet att följa upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdena 20 och 23 i budgetpropositionen för 2020.

§ 5

Inkomna skrivelser

–

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Arbetsplan

Utskottets arbetsplan för hösten 2019 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 7

Val av representant till OECD-nätverket

Marléne Lund Kopparklint (M) valdes att representera utskottet i riksdagens OECD-nätverk under Jessica Rosencrantz (M) tjänstledighet.

§ 8

Möte med franska parlamentariker

Två franska parlamentariker önskade träffa ledamöter i utskottet för diskussioner om vattenfrågor. Då besöket skulle ske under plenifri vecka hade ingen ledamot möjlighet att träffa dem.

§ 9

Återrapporter efter konferenser

Maria Gardfjell (MP) och Marlene Lund Kopparklint (M) lämnade en redogörelse om sitt deltagande vid en konferens i Rom anordnad av FN:s livsmedelsorgan Food and agriculture organisation (FAO) i juni 2019.

Elin Segerlind (V) lämnade en redogörelse för sitt deltagande i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling New York i juli 2019.

§ 10

Beslut om inhämtande av information:

På ordförandes förslag beslutade utskottet att kalla

  • dels Havs- och vattenmyndigheten för att informera och svara på frågor om fiskekvoter m.m.,
  • dels tjänstemän vid Miljö- och energidepartementet för information om arbetet med bokföringsrapporten enligt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-förordningen).

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 september 2019 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 oktober 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:1

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

-

Martin Kinnunen (SD)

-

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marlene Burwick (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

X

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:1

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 20 augusti – 18 september 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 375

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av fiskemöjligheter enligt protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen

COM(2019) 376

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

COM(2019) 377

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

COM(2019) 378

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar vid de fördragsslutande parternas trettioförsta möte om ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonn-avtalet) beträffande Konungariket Spaniens anslutning till avtalet och beträffande utvidgningen av avtalets tillämpningsområde

COM(2019) 379

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Bonnavtalets andra ministermöte beträffande den strategiska handlingsplanen för Bonnavtalet för perioden 2019–2025 som fogas till ministerförklaringen och beträffande ministerförklaringen

COM(2019) 380

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

COM(2019) 398

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

COM(2019) 407

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde till Mayottes vatten för fiskefartyg som för seychellisk flagg

COM(2019) 412

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om klimattoppmötet i New York 2019 under värdskap av Förenta nationernas generalsekreterare

COM(2019) 413

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det tredje mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller det planerade antagandet av ett beslut om fastställande av gränsvärden för kvicksilveravfall, i enlighet med artikel 11.2 i den konventionen

COM(2019) 414

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det tredje mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller antagandet av ett beslut om utfasning av tandamalgam och om ändring av bilaga A till denna konvention

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom.)

Beteckning

Rubrik

C(2019) 6174

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.8.2019 om fastställande av särskilda villkor för import till och transitering genom unionen av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar från svin med ursprung i Republiken Serbien till följd av förekomst av afrikansk svinpest i det landet samt om ändring av genomförandebeslut 2013/426/EU

C(2019) 6197

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 28.8.2019 om upprättande av en utkastplan för venusmusslor (Venus spp.) i vissa delar av Italiens territorialvatten

C(2019) 6204

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 29.8.2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet

C(2019) 6227

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.8.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2019

C(2019) 6246

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.8.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 6438

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.9.2019 om tillåtelse att bevilja undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller genomförandet av vissa villkor angående förgröningsstödet för ansökningsåret 2019 i Belgien, Spanien, Frankrike, Litauen, Polen och Portugal

C(2019) 6507

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.9.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Fakta-PM

2019/20:FPM1

Meddelande om att intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.