Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Näringsutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-19

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 24 september 2019

Statssekreterare Sebastian De Toro, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet, lämnade information inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 24 september 2019.

§ 2

Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26–27 september 2019

Statssekreterare Stina Billinger, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26–27 september 2019.

§ 3

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan till WTO:s Public Forum i Genève och att utskottets presidium efter nomineringar beslutat att utskottet ska delta med ledamöterna Åsa Eriksson (S) och Tobias Andersson (SD).

Utskottet informerades om inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar i Paris.

Utskottet beslutade att delta med ledamöterna Lotta Olsson (M) och Lorena Delgado Varas (V).

§ 4

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 5

Överläggning med regeringen


Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen inför att Sverige överlämnar den nationella energi- och klimatplanen 2021–2030 till kommissionen.

§ 6

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 7

Information om utskottets sammanträdesplan och ärendeplan

Utskottet informerades om utskottets sammanträdesplan och ärendeplan för hösten 2019.

§ 8

Återrapport från delegationsresa till Kina

Utskottet fick muntlig återrapport av ledamöter från delegationsresan till Kina den 31 augusti – 8 september 2019.

§ 9

Läsrum vid Utrikesdepartementet är avvecklat

Utskottet informerades om att Regeringskansliet har avvecklat det s.k. läsrummet för TTIP-dokument (EU:s dokument) vid Utrikesdepartementet fr.o.m. den 2019-09-04.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 september kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 26 september 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

O

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

X

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.