Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-17

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialdepartementet

Ämnesråd Stefan Oscarson, ämnesråd Peter Johansson, kansliråd Pia Fagerström och departementssekreterare Ivana Vujic informerade om pensionsfrågor.

§ 2

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv (SfU5)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:133 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension (SfU6)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:131.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förbättrat grundskydd för pensionärer (SfU7)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:134 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ett starkare skydd för välfärdssystemen (SfU8)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:132 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utskottets utrikes resor

Information.

§ 7

Kanslimeddelanden

Anmäldes

- inbjudan till OECD-konferens den 10-11 oktober

- inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 september 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 september 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

§ 1–5

§ 6-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

O

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

O

X

Mats Berglund (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

X

X

Linda Lindberg (SD)

X

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

O

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

X

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande