Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Skatteutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-17

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Fredrik Schulte (M) särskilt välkommen till dagens sammanträde.

§ 1

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade utskottet om höstens arbete och kommande sammanträden.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 2

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 3

Utskottets resor

Utskottet diskuterade kommande utskottsresor till Finland och Tyskland.

§ 4

OECD


Föredragande Helena Winter informerade om nyligen publicerade OECD-rapporter.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 september 2019 kl. 10.00.

§ 6

ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning

Professor Jérôme Monsenego, Stockholms universitet, informerade om ESO-rapporten EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning (2019:4).

Vid protokollet

Justeras den 26 september 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Johnny Skalin (SD)

O

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

O

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-06-19

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.