Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Socialutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-26

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Maja Sjöstedt från arbetsmarknadsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1–2 på föredragningslistan.

§ 2

EU-information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO-möten samt gav EU-information om ordförandeskapets prioriteringar och aktuella förhandlingar.

§ 3

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om ett utkast till rådsslutsatser om välfärdsekonomi och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 133-2019/20).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen välkomnar utkastet till rådsslutsatser som väl belyser de olika aspekterna av välfärdsekonomi och hur satsningar på välmående i befolkningen och hållbar ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand. Utkastet belyser behovet av ett tvärsektoriellt perspektiv på dessa frågor. Regeringen anser att en arbetsmarknad i förändring, jämställdhet samt individens trygghet är viktiga aspekter i relation till hållbar och inkluderande tillväxt som kommer alla till del. God hälsa i hela befolkningen, tillgång till vård och omsorg, en väl fungerande arbetsmarknad, inklusive en fungerande social dialog, samt utbildning och livslångt lärande för alla, är andra viktiga faktorer för hållbar tillväxt och välmående i befolkningen. Regeringen anser vidare att ickediskriminering och social inkludering är viktigt för en hållbar tillväxt som kommer alla till del. Regeringen bör verka för att rådsslutsatserna antas med inkluderande skrivningar som främjar en hållbar tillväxt för alla. Den innevarande Europa 2020-strategin kombinerar målsättningar på det sociala och sysselsättningspolitiska området med målsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt. Regeringen önskar se ett ambitiöst tillväxt- och sysselsättningsramverk för EU när den innevarande Europa 2020-strategin löper ut. Det är avgörande att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna avseende exempelvis arbetsmarknad, sociala frågor och utbildning respekteras. Även arbetsmarknadens parters autonomi ska respekteras.

Samtliga ledamöter delade regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Personlig assistans för hjälp med andning (SoU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:145 och motioner


Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 28 juni–23 september 2019 anmäldes.

§ 6

Förenklad motionsberedning

Utskottet diskuterade förenklad motionsberedning. Till stöd för diskussionen fanns ett PM med ett utkast till principbeslut om en handlingslinje beträffande förenklad motionsberedning under resterande del av valperioden 2018–2022.

Frågan bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om arbetsplanen och om kommande konferenser och seminarium, samt inkommande besök av utländska parlamentariska delegationer.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Övriga frågor

Utskottet beslutade om att gemensamt med SfU, KrU, UbU och AU anordna en offentlig utfrågning den 23 januari 2020 på temat Agenda 2030 – frågor om psykisk hälsa.

Utskottet beslutade att hösten 2019 genomföra en uppföljning av resultatredovisningen för området omsorg om äldre i proposition 2019/2020:1 Budgetpropositionen för 2020 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Uppföljningen utförs av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp i samarbete med kansliet och riksdagens utvärderings- och forskningssekretariatet (RUFS).

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 8 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 oktober 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:1

§ 1–3

§ 4

§ 5–9

§ 10

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

O

O

O

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

O

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

O

X

X

X

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande