Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Trafikutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-12

TID

10:00-10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

TTE-rådet (transport) den 20 september 2019

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med statssekreterare Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:

En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi – transportaspekter.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad 6 september 2019, inför rådets möte (transportministrarna) den 20 september 2019.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

”Klimatfrågan är akut och transportsektorn en mycket viktig del i lösningen.

Det framgår inte minst utifrån de i riksdagen förankrade FN-målen för

Agenda 2030 och riksdagens sedan tidigare antagna klimatlag. EU bör visa

ledarskap i hur en omställning kan ske snabbt samtidigt som den stärker

Europas konkurrenskraft, och bidrar till nya jobb.

Regeringen menar att det behövs relativt fler fordon med nollutsläpp eller

mycket låga utsläpp, snabb elektrifiering och en övergång till hållbara

förnybara drivmedel samt ökad transporteffektivitet.

För att världen ska nå klimatmålen och EU nå nettonoll år 2050 måste

transportsektorn minska sina utsläpp. Arbete behövs både nationellt, inom

EU och globalt. Vi behöver samarbeta och använda en kombination av olika

styrmedel, som regleringar, prissättning, finansiering samt information.”

S-, M-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt.

V-ledamoten anmälde följande ståndpunkt:

”Vi inom Vänsterpartiet välkomnar att regeringen i EU:s klimatstrategi vill driva på höga klimatambitioner, men vi anser att regeringen måste verka för en ambitiösare målsättning. Regeringen bör verka för nollutsläpp i EU senast 2040. ”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg (TU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:116.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:TU2.

M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg (TU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:137.

Ärendet bordlades.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Utskottet uppmärksammade och gratulerade Elin Gustafsson (S) och Mikael Larsson (C) som båda har fyllt 30 år under 2019.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 19 september kl 10.00

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 19 september

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:1

§ 1-6

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

Jessika Roswall (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

Anders Hansson (M)

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Åsa Coenraads (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

Helena Antoni (M)

X

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

Jessica Thunander (V)

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-09-12 Bilaga 2 till protokoll

2019/20:1

Skrivelse angående byggandet vid Strömsholms kanal

dnr: 3060-2018/19

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.