Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-11-14

TID

07.45–09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Beatrice Ask (M), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Hans Wallmark (M) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Niklas Karlsson (S) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Kabinettssekreterare Annika Söder, politisk stabschef Magnus Nilsson, departementsråd Harriet Pedersen, departementsråd Julius Liljeström och kansliråd Jörgen Karlsson, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och generalmajor Urban Molin och överstelöjtnant Markus Höök, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Kabinettssekreterare Annika Söder, politisk stabschef Magnus Nilsson, departementsråd Harriet Pedersen, departementsråd Julius Liljeström och kansliråd Jörgen Karlsson, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och generalmajor Urban Molin och överstelöjtnant Markus Höök, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabilisteringsinsats i Mali

Kabinettssekreterare Annika Söder, politisk stabschef Magnus Nilsson, departementsråd Harriet Pedersen, departementsråd Julius Liljeström och kansliråd Jörgen Karlsson, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och generalmajor Urban Molin och överstelöjtnant Markus Höök, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om samtal med andra länder rörande planering av insatsen, vilka företrädarna för Utrikesdepartementet lämnat.

§ 9

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:27 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:28 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:29 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 21 november 2019
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 21 november 2019

Hans WallmarkSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:1

§1-5

§6-7

§8

§9-10

§11-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Hans Wallmark (M), ordförande

X

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Beatrice Ask (M)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

O

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

X

O

Roger Richthoff (SD)

Alexandra Völker (S)

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

X

X

X

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

O

O

O

O

O

Paula Holmqvist (S)

Margareta Cederfelt (M)

Ludvig Aspling (SD)

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

O

O

O

O

Hanna Gunnarsson (V)

O

O

X

O

O

Alexandra Anstrell (M)

O

O

O

O

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

Lars Adaktusson (KD)

Kalle Olsson (S)

O

O

O

O

O

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magdalena Schröder (M)

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

O

X

O

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.