Protokoll utskottssammanträde 2019/20:20

Kulturutskottets protokoll 2019/20:20

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20

DATUM

Torsdagen den 13 februari 2020

TID

Kl. 09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:19 av den 11 februari 2020.

§ 2

Styrning av kulturområdets institutioner (KrU5)

Fortsattes behandlingen av skrivelse 2019/20:6 Riksrevisionens rapport om styrning av kulturområdets institutioner och en följdmotion (jfr prot. 2019/20:17.4 och 2019/20:19.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Betänkande 2019/20:KrU5 justerades.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr prot. 2019/20:17.5 och 2019/20:19.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2019/20:KrU7 justerades.

M-, SD-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Information från Länsmuseernas samarbetsråd

Ordförande Jonas Hellberg, vice ordförande Inga Göransson, generalsekreterare Linda Lundberg och museichef Susanna Thedéen, informerade om verksamheten vid Länsmuseernas samarbetsråd och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 5

Fråga om yttrande till utrikesutskottet

Utskottet behandlade utrikesutskottets beslut att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid, COM (2020) 27 och COM (2020) 37.

Utskottet beslutade avstå från att yttra sig till utrikesutskottet

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1239-2019/20).

§ 7

Övriga frågor

Utskottet beslutade att sammanträdet den 7 maj 2020 ska ställas in.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:20

– – – §§

1–3

4–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Vakant

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

D

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Hanna Gunnarsson (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.