Protokoll utskottssammanträde 2019/20:20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20

DATUM

2020-02-13

TID

09.00 – 10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Landsbygdspolitik (MJU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik.

Ärendet bordlades

§ 2

Kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid


Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet med anledning av kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid.

Utskottet beslutade att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2020.


Ärendet bordlades.

§ 3

Interparlamentariska unionens (IPU) vårmöte 1620 april 2020

Utskottet beslutade att utse Marlene Burwick (S) till representant vid mötet.

§ 4

Beslut om överläggning

Utskottet beslutade att i samband med informationen inför Miljörådet den 5 mars 2020 begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) om ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

§ 5

Medgivande att närvara närvaro

Utskottet medgav att Göran Gutierrez Aranda, S-kansliet, och Jenny Öhlin, C-kansliet, fick närvara under punkten 6

§ 6

Information från Jordbruksverket och Länsstyrelserna


Generaldirektören vid Jordbruksverket, Christina Nordin, avdelningschef Mirja Hjers, landshövding Helena Jonsson (Jönköpings län) och länsråd Anna Olofsson (Örebro län) lämnade information om utbetalningen av EU:s jordbruksstöd.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 februari 2020

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:20

§ 1

§ 2–5

§ 6–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

-

-

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

-

Martin Kinnunen (SD)

X

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

-

Nina Lundström (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

-

Ulrika Heie (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

-

-

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

-

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.