Protokoll utskottssammanträde 2019/20:20

Näringsutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20

DATUM

2020-02-06

TID

10.00–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:19.

§ 2

Stöd till kommunsektorn (NU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU4y justerades.

Avvikande mening anmäldes

av M-, SD-, V- och KD- ledamöterna.

§ 3

Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 (NU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:53 om underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Mineralpolitik (NU11)

Utskottet behandlade motioner om mineralpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Näringspolitik (NU12)

Utskottet behandlade motioner om näringspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram för 2020 och konferensen om Europas framtid

Utskottet behandlade fråga om eventuellt yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2020 och konferensen om Europas framtid.

Utskottet beslutade att inte, om det ges tillfälle, avge yttrande.

§ 7

Uppföljning av riksdagens beslut att bilda Sveriges export- och investeringsråd

Utskottet beslutade om trycklov av sammanfattningen av rapporten Uppföljning av beslutet att bilda Sveriges export- och investeringsråd.

§ 8

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 9

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 10

IPU-delegation i Genève

Utskottet beslutade att delta med ledamoten Helena Antoni (M).

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 februari kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 13 februari 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:20

§ 1–4

§ 5–6

§ 7–11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Helena Antoni (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

O

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande