Protokoll utskottssammanträde 2019/20:20

Socialutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20

DATUM

2020-02-18

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO-mötena den 9–10 december 2019 och det extra mötet den 13 februari 2020, samt informerade inför EPSCO-mötet den 19 mars 2020, om det kroatiska ordförandeskapet och aktuella EU-frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:19.

§ 3

Förslag till utskottsinitiativ om Hjälplinjen

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om Hjälplinjen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motionsyrkande 2019/20:821 yrkande 20 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) från civilutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 20 februari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 februari 2020
SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1prot.2019/20:20

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Bladelius (S)

X

Dag Larsson (S)

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

Ulrika Jörgensen (M)

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

Eva Lindh (S)

X

Pia Steensland (KD)

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

EXTRA SUPPLEANTER

Lars-Arne Staxäng (M)

Cecilia Engström (KD)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande