Protokoll utskottssammanträde 2019/20:20

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:20
RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20

DATUM

2020–01–09

TID

12:00–13:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om tystnadsplikt

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla uppgifter om Mali som företrädarna från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten lämnade på dagordningspunkten § 1 Information om Mali.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information om Mali

Information om Mali från utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet samt brigadgeneral Lena Herlitz med medarbetare från Försvarsmakten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Svensk militär utbildningsinsats i Irak

Information om den svenska militära utbildningsinsatsen i Irak från utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet samt anställda på försvarsmakten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Inför FAC fredagen den 10 januari

Utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnade information inför utrikesrådet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 januari kl. 09:30.

Vid protokollet

Malin Emmoth

Justeras den 16 januari 2020

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:20

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

O

O

O

Pyry Niemi (S)

O

O

O

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

O

O

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

Annika Strandhäll (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

Jamal El-Haj (S)

Boriana Åberg (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

Tobias Billström (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

X

X

X

Sara Gille (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Cecilia Widegren (M)

Mats Nordberg (SD)

O

O

O

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Nina Lundström (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Alexandra Anstrell (M)

X

X

O

Carina Ohlsson (S)

Pål Jonson (M)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande