Protokoll utskottssammanträde 2019/20:21

Justitieutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21

DATUM

2020-03-26

TID

10.30-11.25

NÄRVARANDE

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Petter Löberg (S), Maria Strömkvist (S), Ellen Juntti (M), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Bo Broman (SD), Rasmus Ling (MP), Ingemar Kihlström (KD), Gustaf Lantz, (S), Mikael Damsgaard (M), Sten Bergheden (M) och Helena Vilhelmsson (C).

§ 2

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018 (JuU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:62.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU20.

§ 3

Barnpornografibrottet och preskriptionen av brott mot barn (JuU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:69 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU22.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg informerade om det arbete som bedrivs med anledning av Covid-19

§ 5

Inrikesminister Mikael Damberg informerade om det EU arbete som bedrivs med anledning av Covid-19

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:20.

§ 7

Reglering av vapenmagasin (JuU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:58 och motioner.

Ärendet bordlades

§ 8

Processrättsliga frågor (JuU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 9

Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning (JuU41)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:87 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet tog emot motion 2019/20:2734 yrkande 6 av Andreas Carlson m.fl. (KD) från socialförsäkringsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 12

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 13

Nästa sammanträde

Torsdagen den 2 april 2020 kl. 10.30.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 2 april 2020

Andreas CarlsonJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:21

§ 1-4

§ 5-13

NU

V

N

U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Petter Löberg (S)

U

U

Magdalena Schröder (M)

X

X

Adam Marttinen (SD)

-

-

Maria Strömkvist (S)

U

U

Johan Hedin (C)

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

U

U

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

U

U

Carina Ödebrink (S)

U

U

Johan Pehrson (L)

U

U

Bo Broman (SD)

U

U

Rasmus Ling (MP)

U

U

Ingemar Kihlström (KD) )

U

U

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

U

U

Mikael Damsgaard (M)

U

U

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

U

U

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

U

U

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Rikard Larsson (S)

X

Anna-Caren Säthenberg (S)

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

Anna Johansson (S)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Josefin Malmqvist (M)

X

X

Mats Green (M)

O

O

Maria Stockhaus (M)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-03-06

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.