Protokoll utskottssammanträde 2019/20:21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21

DATUM

2020-02-18

TID

11.00-11.05 11.10-11.20 11-25-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:19.

§ 2

Djurskydd (MJU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd.

Ärendet bordlades.

§ 3

Fiskeripolitik (MJU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om fiskeripolitik.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna EU-dokument

EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och föranledde ingen vidare åtgärd.

§ 5

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 februari 2020 kl. 8.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 mars 2020

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:21

§ 1–2

3–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

O

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

-

-

Nina Lundström (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

O

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

X

X

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

-

O

Helena Antoni (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:21

Till miljö- och jordbruksutskottet inkomna EU-dokument m.m. 20 jan. – 12 feb. 2020

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2020) 15

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater

COM(2020) 16

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Rapport 2019 om statistiska uppgifter om användningen av djur för vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater 2015–2017

COM(2020) 33

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén OM GENOMFÖRANDET AV direktiv 2000/53/EG OM UTTJÄNTA FORDON FÖR PERIODEN 2014–2017

COM(2020) 39

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 11-12/2019

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2020) 342

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.1.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 344

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.1.2020 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 415

Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 30.1.2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för vattenbruksanläggningar och transportörer av vattenlevande djur

C(2020) 416

Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 30.1.2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung

C(2020) 423

Kommissionens delegerande förordning (EU) …/… av den 30.1.2020 om undantag från kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1149 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller de nationella stödprogrammen inom vinsektorn

C(2020) 487

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.1.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 502

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.1.2020 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i december 2019

C(2020) 604

Kommissionens genomförandebeslut av den 30.1.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 762

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 6.2.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater


2018/19:FPMx

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 27 jan. 2020

Rapport jordbruk och fiske 27 januari 2020

Antagna dokument

Dokument från Europaparlamentet 16-19 december 2019

Dokument antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 16-19 december 2019
Dokument från Europaparlamentet 16-19 december 2019

Färdplaner

Färdplaner inom politikområde miljö

Illegal logging – evaluation of EU rules (fitness check)

Färdplaner inom politikområde miljö

Minimising the risk of deforestation and forest degradation associated with products placed on the EU market

Övrigt

Antagen lagstiftningsakt på MJU:s område

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020.


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2019/20:21

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

Kännedomskopia

Stockholms universitet / Brev till svenska MEPs angående Europaparlamentets omröstning den 12

februari 2020 om bly i återvunnen PVC

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.