Protokoll utskottssammanträde 2019/20:21

Skatteutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21

DATUM

2020-05-12

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade via Skype

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Per Åsling, (C), Niklas Wykman (M), Hillevi Larsson (S), Eric Westroth (SD), Boriana Åberg (M), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Johnny Skalin (SD), Rebecka Le Moine (MP), Fredrik Schulte (M), Anne Oskarsson (SD) och Helena Vilhelmsson, (C), samt tre tjänstemän från skatteutskottets kansli, att vara uppkopplade via Skype.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:19 och 2019/20:20.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 5

Redovisning av skatteutgifter 2020 (SkU19)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:98.

Ärendet bordlades.

§ 6

Skatteförfarande och folkbokföring (SkU24)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Vissa ändringar i avfallsskattelagen (SkU25)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:124 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

2020 års ekonomiska vårproposition (SkU9y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Vårändringsbudget för 2020 (SkU10y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:99 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om kommande sammanträdet.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 maj 2020 kl. 11.15.

Vid protokollet

Justeras den 14 maj 2020SKATTEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:21

§ 1-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

U

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

U

Hillevi Larsson (S)

U

Helena Bouveng (M)

Eric Westroth (SD)

U

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

U

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

U

Anna Vikström (S)

U

Joar Forssell (L)

X

Johnny Skalin (SD)

U

Rebecka Le Moine (MP)

U

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Fredrik Schulte (M)

U

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Anne Oskarsson (SD)

U

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

U

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Andreas Carlson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Bo Broman (SD)

Maria Nilsson (L)

Helena Gellerman (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Ulla Andersson (V)

Alireza Akhondi (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U= ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.