Protokoll utskottssammanträde 2019/20:22

Näringsutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22

DATUM

2020-02-20

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:21.

§ 2

Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 27 februari 2020

Statssekreterare Emil Högberg, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 27 februari 2020.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 3

Elmarknadsfrågor (NU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om elmarknadsfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 4

Mineralpolitik

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 22 och COM(2020) 23.

Utskottet ansåg att förslagen inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Utskottets ärendeplan våren 2020

Utskottet informerades om ärendeplanen för våren 2020.

§ 7

Sammanträde vid arbetsplenum

Utskottet beslutade om att sammanträda samtidigt som arbetsplenum i kammaren torsdagen den 5 mars kl. 13.00.

§ 8

Konkurrensverkets tillsyn

Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Peter Jörgensen och enhetschef Jörgen Lindström, Riksrevisionen, lämnade information om granskningsrapporten Konkurrensverkets tillsyn (RIR 2019:26).

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 mars kl. 13.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 5 mars 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:22

§ 1–2

§ 3

§ 4–7

§ 8

§ 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

O

O

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

O

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

O

X

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Peter Helander (C)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

X

Helena Antoni (M)

X

X

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

O

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

X

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

O

O

O

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

O

O

O

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.