Protokoll utskottssammanträde 2019/20:22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22

DATUM

2020-02-06

TID

10.30–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:21.

§ 2

Stöd till kommunsektorn (SfU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:SfU3y.

S-, C-, L- och MP-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 3

Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro (SfU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:50 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget (SfU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:54 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens arbetsprogram för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över EU-kommissionens arbetsprogram för 2020, COM(2020) 37 inklusive bilagor i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Förslag om utskottsinitiativ för lagstiftning om direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

M-ledamöterna föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ.

Utskottet beslutade att bjuda in Justitiedepartementet, Skatteverket, Migrationsverket och Datainspektionen i syfte att inhämta information.

Frågan om utskottsinitiativ bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 februari 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:22

§ 1

§ 2-4

§ 5

§ 6–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

Paula Bieler (SD)

X

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

O

O

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

O

O

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

O

O

X

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

O

X

X

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

O

O

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

Johanna Jönsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande