Protokoll utskottssammanträde 2019/20:22

Skatteutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22

DATUM

2020-05-14

TID

11.15-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade via Skype

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Hillevi Larsson (S), Eric Westroth (SD), Boriana Åberg (M), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Johnny Skalin (SD), Rebecka le Moine (M) och Anne Oskarsson (SD), samt 2 tjänsteman från skatteutskottets kansli, att vara uppkopplade via Skype.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Aktuella skattefrågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet informerade om aktuella skattefrågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:21.

§ 4

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om kommande sammanträden.

§ 5

Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:74 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utskottsinitiativ om ett tillfälligt upphörande av uttag av trängselskatter

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om ett tillfälligt upphörande av uttag av trängselskatter.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utskottsinitiativ för färre konkurser i tider av kris

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ för färre konkurser i tider av kris.

Ärendet bordlades.

§ 8

Utskottsinitiativ om undantag från förmånsbeskattning i coronakrisen

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om undantag från förmånsbeskattning i coronakrisen.

Moderaterna återtog förslaget om utskottsinitiativ.

Ärendet avslutades.

§ 9

Utskottsinitiativ om folkräkning för omstart av folkbokföringsregistret

Utskottet fortsatte behandlingen om förslag till utskottsinitiativ om folkräkning för omstart av folkbokföringsregistret.

Ärendet bordlades.

§ 10

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in Skatteverket till ett kommande sammanträde.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 maj 2020, tid meddelas senare.

Vid protokollet

Justeras den 26 maj 2020SKATTEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:22

§ 1-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

U

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

U

Hillevi Larsson (S)

U

Helena Bouveng (M)

Eric Westroth (SD)

U

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

U

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

U

Hampus Hagman (KD)

U

Anna Vikström (S)

U

Joar Forssell (L)

X

Johnny Skalin (SD)

U

Rebecka Le Moine (MP)

U

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Anne Oskarsson (SD)

U

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Andreas Carlson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Bo Broman (SD)

Maria Nilsson (L)

Helena Gellerman (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Ulla Andersson (V)

Alireza Akhondi (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U= ledamöter som varit uppkopplade via Skype

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.