Protokoll utskottssammanträde 2019/20:23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23

DATUM

2020-03-03

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2019/20: 21 och 22.

§ 2

Landsbygdspolitik (MJU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU8.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Djurskydd (MJU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU9.

SD-, M-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Vattenvård (MJU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vattenvård.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU10.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Fiskeripolitik (MJU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om fiskeripolitik.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU11.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (MJU16)

Utskottet beslutade att ge civilutskottet, försvarsutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet och trafikutskottet tillfälle att senast tisdagen den 21 april 2020 kl. 14.00 yttra sig över prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan och följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Den europeiska gröna given (MJU17)

Utskottet beslutade att ge civilutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet, trafikutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 26 mars 2020 kl. 14.00 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM(2019) 640.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkomna skrivelser

–

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Inbjudan att delta vid trafikutskottets sammanträde

Med anledning av ett utskottsinitiativ om avgiftsfrihet för virkesavlägg vid allmän väg bjöds miljö- och jordbruksutskottet in till trafikutskottets sammanträde torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00. Under sammanträdet kommer Trafikverket, Skogsindustrierna, Skogforsk och LRF Skogsägarna lämna information i frågan.

12 ledamöter anmälde sitt deltagande.

§ 10

Överläggning med regeringen (Statsrådsberedningen) om Den europeiska gröna given

Kanslichefen anmälde att överläggningen om kommissionens meddelande COM(2019) 640, den europeiska gröna given, kommer att äga rum tisdagen den 17 mars 2020 kl. 11.00 med EU-minister Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen.

§ 11

Möte med delstatsminister Iain Rankin Nova Scotia, Kanada

Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 10.45 besöker en delegation från delstatsregeringen i Nova Scotia, Kanada, utskottet.

Åtta ledamöter anmälde sitt deltagande.

§ 12

Inbjudan att delta vid utrikesutskottets möte med FN:s Världslivs-medelsprogram

Chefen för FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, exekutivdirektören David Beasley, sammanträder tisdagen den 12 maj 2020 kl. 10.00-10.45 med utrikesutskottet för diskussioner om bl. a. humanitära kriser orsakade av konflikter och klimatförändringar. Miljö- och jordbruksutskottet inbjöds att delta.

Frågan bordlades.

§ 13

Information efter ordförandekonferens

Förste vice ordförande Maria Gardfjell (MP) lämnade information efter sitt deltagande i ordförandekonferensen den 20 februari 2020.

§ 14

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 mars 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 mars 2020


Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:23

§ 1-14

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

-

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marlene Burwick (S)

X

Nina Lundström (L)

X

Mats Nordberg (SD)

-

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

X

Yasmine Eriksson (SD)

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.