Protokoll utskottssammanträde 2019/20:23

Näringsutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23

DATUM

2020-03-05

TID

13.00–13.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:22.

§ 2

Beslut om överläggning

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om förslag till ändringar i den s.k. Genomdrivandeförordningen, COM(2019) 623.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statsrådet Anna Hallberg, åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, om regeringens förslag till svensk ståndpunkt gällande förslag till ändringar i den s.k. Genomdrivandeförordningen, COM(2019) 623 (se bilaga 2).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

M-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi ställer oss bakom regeringens ståndpunkt men anser att den bör kompletteras med följande tillägg.

Regeringen bör vara tydlig med att en allmän återhållsamhet av skyddsåtgärder, såsom tullar, avgifter och andra handelshinder är det som förordas. De restriktioner som man nu tillfälligt önskar använda sig av i ett interrimsarrangemang med EU måste tillämpas ytterst restriktivt. Målsättningen bör vara att en återgång till det ordinarie regelverket ska ske så fort som möjligt. Öppenhet och fri konkurrens är grunden för allt samarbete och det är av avgörande betydelse för ett handelsberoende land som Sverige.

V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Jag delar regeringens ambition att ha en fungerande överklagandemekanism efter att USA har blockerat tillsättningen av tjänster i WTO:s överprövningsorgan. Men konsekvenserna av det parallella systemet som föreslås är inte tydliga, bl.a. då endast EU:s ekonomiska intressen nämns trots att tvisterna ofta kan relateras till klimatpolitiken. Oftast är det utvecklingsländer med en svagare ekonomi och länder som aktivt vill driva en grön klimatomställning som drabbas av negativa domslut. Hur det nya systemet påverkar dessa länder är oklart.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 4

Rådet för utrikes frågor (handel) den 12 mars 2020

Statsrådet Anna Hallberg, åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, lämnade information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 12 mars 2020.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 5

Elmarknadsfrågor (NU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om elmarknadsfrågor.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 10 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, SD- och KD-ledamöterna,

vid punkt 2 dels av M- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av L-ledamoten,

vid punkt 3 av M-, SD-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 4 av M-, C-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 5 av KD-ledamoten,

vid punkt 6 av M-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

 

vid punkt 1 av V-ledamoten,

vid punkt 6 av SD-ledamöterna.

§ 6

Mineralpolitik (NU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 11 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av S-, V- och MP-ledamöterna,

vid punkt 2 av SD-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av M- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 5 av M-ledamöterna,

vid punkt 6 av KD- ledamoten,

vid punkt 7 av SD-ledamöterna,

vid punkt 8 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

 

av V-ledamoten.

§ 7

Den europeiska gröna given

Utskottet behandlade fråga om eventuellt yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM(2019) 640.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 8

Offentlig utfrågning om AI

Utskottet beslutade att arrangera en offentlig utfrågning om artificiell intelligens (AI) den 23 april 2020.

§ 9

Internt kunskapsseminarium

Utskottet beslutade att genomföra ett internt kunskapsseminarium om forskningspolitiken från om med 2021.

§ 10

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 3).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 11

Information från regeringen och Business Sweden

Näringsutskottet beslutade att bjuda in statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet och företrädare för Business Sweden för information om möjliga effekter av det nya coronaviruset för svenskt näringsliv och behov av eventuella åtgärder.

§ 12

Återrapport från OECD-konferens

Ärendet bordlades.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 10 mars 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:23

§ 1–4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8–13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

O

X

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

O

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

X

X

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

X

Helena Antoni (M)

O

O

X

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

O

O

O

O

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

X

Per Schöldberg (C)

X

X

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

O

O

O

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

X

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

O

O

O

O

Amanda Palmstierna (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.