Protokoll utskottssammanträde 2019/20:24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24

DATUM

2020-02-13

TID

10.30–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:23.

§ 2

Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro (SfU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:50 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU13.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget (SfU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:54 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU14.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Kommissionens arbetsprogram 2020 (SfU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över EU-kommissionens arbetsprogram för 2020, COM(2020) 37 inklusive bilagor i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SfU15)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:68 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fråga om förslag till utskottsinitiativ om direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Ärendet bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Vid inkommande besök till riksdagen av en delegation från franska nationalförsamlingen om ekonomisk familjepolitik den 10 mars 2020 deltar Carina Ohlsson (S), Julia Kronlid (SD), Bengt Eliasson (L) och Ann-Sofie Alm (M).

Ann-Sofie Alm (M) anmäldes som ny kontaktperson tillsammans med Emilia Töyrä (S) och Linda Lindberg (SD) till Riksdagens interna OECD-nätverk.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 20 februari 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:24

§ 1–3

§ 4

§ 5

§ 6–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

O

Solveig Zander (C)

X

X

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

O

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

O

O

O

X

Mats Berglund (MP)

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

O

X

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

O

O

O

X

Christina Höj Larsen (V)

O

X

O

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

X

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

X

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

O

X

O

Johanna Jönsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.