Protokoll utskottssammanträde 2019/20:25

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:25

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25

DATUM

2020-04-16

TID

10.40–11.55

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Paula Holmqvist (S), Mattias Ottosson (S), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), ClasGöran Carlsson (S), Lars Thomsson (C), Annicka Engblom (M) och en tjänsteman från försvarsutskottets kansli, att vara uppkopplade per telefon.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarets materielverk om myndigheternas arbete kopplat till spridningen av covid-19

Brigadgeneral Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten, generaldirektör Dan Eliasson, MSB, och konteramiral Thomas E. Engevall, FMV, alla med medarbetare, informerade om de erfarenheter som gjorts då det gäller myndigheternas arbete kopplat till spridningen av covid-19.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:24.

§ 4

EU-frågor

Kansliet informerade om att en sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att inrikesminister Mikael Damberg kommer till utskottet den 5 maj 2020 för att ge utskottet en samlad redovisning av de underlag som de bevakningsansvariga myndigheterna har inkommit med i anledning av Försvarsberedningens rapport Motståndskraft.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 april 2020. Tidpunkt och lokal meddelas i kallelsen.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 23 april 2020

Mikael Oscarsson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:25

§ 1-6

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

U

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

U

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

U

Caroline Nordengrip (SD)

U

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

U

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

U

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Amir Adan (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

U

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.