Protokoll utskottssammanträde 2019/20:25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25

DATUM

2020-03-19

TID

08.00 – 09.20

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad per telefon

Utskottet medgav att Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Marléne Lund Kopparklint (M) och Yasmine Eriksson (SD) fick vara uppkopplad per telefon.

§ 2

Information om läget angående coronaviruset

Landsbygdsminister Jennie Nilsson; Näringsdepartementet, informerade om de möten hon haft med livsmedelsbranschen angående det nya coronaviruset och följderna av viruset på branschen nationellt och i EU.

§ 3

Cirkulär ekonomi (MJU13)

Utskottet behandlade motioner om cirkulär ekonomi.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kemikaliepolitik (MJU14)

Utskottet behandlade motioner om kemikaliepolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag till inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av KOM(2020) 80.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Miljödepartementet, om

COM(2020) 80 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

och

COM(2020) 98 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa

Övriga EU-dokument föranledde ingen vidare åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inställda sammanträden

Kanslichefen meddelade att sammanträdena den 24 mars, 26 mars och 31 mars 2020 är inställda.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 april 2020.

Vid protokollet

Justeras den 2 april 2020

Maria GardfjellMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:25

§ 1–2

3

4–8

LEDAMÖTER

N/

U

V

N/

U

V

N/

U

V

N/

U

V

N/

U

V

N/

U

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

-

-

-

Runar Filper (SD)

-

-

-

Magnus Manhammar (S)

-

-

-

Elin Segerlind (V)

-

-

-

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

U

U

U

Marlene Burwick (S)

U

U

U

Nina Lundström (L)

-

-

-

Mats Nordberg (SD)

-

-

-

Ulrika Heie (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

U

U

U

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

Yasmine Eriksson (SD)

U

U

U

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

X

X

-

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

X

X

X

Helena Antoni (M)

Peter Helander (C)

O

O

O

Christer Nylander (L)

-

O

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:25

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 13 feb. – 16 mars 2020

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2020) 54

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om statistik som sammanställts enligt förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik och om statistikens kvalitet

COM(2020) 73

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller Republiken Serbiens anslutning till 1995 års konvention om handel med spannmål

COM(2020) 74

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Om kommissionens utövande av befogenheten att anta delegerade akter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2203 av den 25 november 2015 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

COM(2020) 80

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

COM(2020) 87

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/1838 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2020 i Östersjön och andra vatten, och om rättelse och ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2020 i unionens vatten och andra vatten

COM(2020) 98

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa

Beteckning

Rubrik

C(2020) 672

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.2.2020 om rättelse av delegerad förordning (EU) 2019/934 vad gäller övergångsbestämmelser för saluföring av lager av vinprodukter

C(2020) 541

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.2.2020 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

C(2020) 889

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.2.2020 om fastställande av tekniska riktlinjer för inspektioner i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG

C(2020) 963

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.2.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 979

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.2.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 1082

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.2.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 1130

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.2.2020 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i januari 2020

C(2020) 1248

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.2.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 1269

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 6.3.2020 om bestämmelser för tillämpningen av direktiv 90/428/EEG vad gäller undantag från bestämmelserna för hästtävlingar och om ändring av beslut 2009/712/EG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning

C(2020) 1537

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 6.3.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 1678

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.3.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Fakta-PM

2019/20:FPM13

Meddelande om en europeisk grön giv

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom.

Rådsrapporter

Rapport från Miljöråd 5 mars 2020

Rapport miljörådet 5 mars 2020

Antagna dokument

Dokument från Europaparlamentet 13-16 januari 2020


Dokument från Europaparlamentet(2020) 01S

Dokument från Europaparlamentet 10-13 februari 2020

Dokument från Europaparlamentet 10-13 februari 2020

Färdplaner

Färdplan inom politikområde livsmedelssäkerhet

Farm to Fork Strategy

Färdplan inom politikområde miljö

Wildlife trafficking - EU action plan (evaluation)

Färdplan inom politikområde miljö

Access to Justice in Environmental matters

Färdplan inom politikområde miljö

Waste shipments – revision of EU rules

Samråd

Samråd inom politikområde livsmedelssäkerhet

Samråd inom politikområde klimat

Övrigt

ST 6536/20

The Senate of Romania - REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 [13644/19 + ADD 1 - COM (2019) 580 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

ST 6569/20

The Senate of Romania 26 February 2020 - REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 [13643/19 + ADD 1 - COM (2019) 581 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

ST 6596/20

Opinion of the Greek Parliament on the new Common Agricultural Policy

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.