Protokoll utskottssammanträde 2019/20:25

Skatteutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25

DATUM

2020-06-11

TID

8.30-9.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Hillevi Larsson (S), Helena Bouveng (M), Eric Westroth (SD), Boriana Åberg (M), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Rebecka le Moine (MP), Fredrik Schulte (M), Anne Oskarsson (SD), Helena Vilhelmsson (C) samt 3 tjänsteman från skatteutskottets kansli, att vara uppkopplade via videolänk.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:23 och 2019/20:24.

§ 4

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Utskottsinitiativ

V-ledamoten har lämnat ett förslag till utskottsinitiativ om offentlig land-för-land-rapportering.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 juni 2020 kl. 10.05.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2020SKATTEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:25

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

U

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

U

Hillevi Larsson (S)

U

Helena Bouveng (M)

U

Eric Westroth (SD)

U

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

U

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

U

Hampus Hagman (KD)

U

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Johnny Skalin (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

U

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Fredrik Schulte (M)

U

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Anne Oskarsson (SD)

U

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

U

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Andreas Carlson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Bo Broman (SD)

Maria Nilsson (L)

Helena Gellerman (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Ulla Andersson (V)

Alireza Akhondi (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U= ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.