Protokoll utskottssammanträde 2019/20:26

Justitieutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26

DATUM

2020-04-23

TID

09.00-09.05

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Straffrättsliga frågor (JuU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU26.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Processrättsliga frågor (JuU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU27.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och M-ledamöterna anmälde reservationer.

M- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU29.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motion 2019/20:50.

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett utkast till lagrådsremiss med förslag till lagändring i enlighet med vad som yrkas i motion 2019/20:50 (M) yrkande 1.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från S, C, V och MP. Man hänvisade bl.a. till den funktionsfördelning mellan riksdag och regering som finns i praxis när det gäller beredning av lagförslag samt den kritik som vissa remissinstanser framfört i fråga om behovet av en lagändring och lämpligheten av att kort tid efter den senaste lagändringen på nytt ändra i straffbestämmelsen om mord.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdagen den 23 april 2020 kl. 09.30 i RÖ4-09.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 7 maj 2020

Andreas CarlsonJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:26

§ 1-5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

Petter Löberg (S)

Magdalena Schröder (M)

Adam Marttinen (SD)

Maria Strömkvist (S)

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Ellen Juntti (M)

Katja Nyberg (SD)

Joakim Sandell (S)

Carina Ödebrink (S)

Johan Pehrson (L)

Bo Broman (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ingemar Kihlström (KD)

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Annelie Karlsson (S)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Anna Vikström (S)

X

Alexandra Völker (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Lotta Olsson (M)

X

Betty Malmberg (M)

O

Josefin Malmqvist (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Tobias Andersson (SD)

X

David Lång (SD)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Arman Teimouri (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-03-06

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.