Protokoll utskottssammanträde 2019/20:26

Näringsutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26

DATUM

2020-03-19

TID

10.00–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:25.

§ 2

Näringspolitik (NU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 12 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, C- och KD-ledamöterna,

vid punkt 2 av M- och SD-ledamöterna,

vid punkt 3 av SD- och KD-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 5 av M- och L-ledamöterna,

vid punkt 6 dels av C-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 7 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 8 av M- och L-ledamöterna,

vid punkt 9 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten.

§ 3

Regional tillväxtpolitik (NU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 13 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av C-ledamöterna,

vid punkt 2 av M- och SD-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 4 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 5 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten.

§ 4

Den europeiska gröna given (NU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM(2019) 640.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 5 justerades.

Avvikande mening anmäldes

av M-, SD-, KD- och L-ledamöterna.

§ 5

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 6

Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över de eventuella subsidiaritetsärenden som inkommer.

§ 7

Bemyndigande att justera protokoll

Vice ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 april.

Vid protokollet

Agota Földes

Justeras den 19 mars 2020

Helene Hellmark Knutsson


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:26

§ 1–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

x

Mattias Bäckström Johansson (SD)

x

Monica Haider (S)

x

Tobias Andersson (SD)

x

Camilla Brodin (KD)

x

Peter Helander (C)

x

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

x

Per Schöldberg (C)

x

Maria Gardfjell (MP)

x

Lotta Finstorp (M)

x

Arin Karapet (M)

o

Mattias Karlsson i Luleå (M)

x

Maria Stockhaus (M)

x

Joar Forssell (L)

x

Hanna Westerén (S)

x

Teres Lindberg (S)

x

Jessica Wetterling (V)

x

Charlotte Quensel (SD)

x

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.