Protokoll utskottssammanträde 2019/20:26

Skatteutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26

DATUM

2020-06-11

TID

10.05-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Redovisning av skatteutgifter 2020 (SkU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:98.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SkU19.

§ 2

Skatteförfarande och folkbokföring (SkU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SkU24.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Vissa ändringar i avfallsskattelagen (SkU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:124 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SkU25.

KD-ledamoten anmälde en reservation. M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Uppskov med behandlingen av ärende (SkU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:122 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SkU27.

§ 5

Utskottsinitiativ för färre konkurser i tider av kris

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ för färre konkurser i tider av kris enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från M, SD och KD.

Företrädaren för C anförde att Skatteverkets rättsliga vägledning från 26 mars 2020 om skatterättsligt företrädaransvar inte helt undanröjer företagens osäkerhet men utgick från att Skatteverket fortsätter arbeta med den rättsliga vägledningen för att undanröja denna osäkerhet.

§ 6

Beslut om att ordföranden får justera protokollen från dagens sammanträden

Utskottet beslutade att ordföranden får justera utskottets protokoll från dagens sammanträden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 september 2020.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2020SKATTEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:26

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

Hillevi Larsson (S)

Helena Bouveng (M)

Eric Westroth (SD)

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

Anna Vikström (S)

Joar Forssell (L)

Johnny Skalin (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Kjell Jansson (M)

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

Fredrik Schulte (M)

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Anne Oskarsson (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Andreas Carlson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

Bo Broman (SD)

Maria Nilsson (L)

Helena Gellerman (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Ulla Andersson (V)

Alireza Akhondi (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Mikael Damsgaard (M)

X

Johan Hultberg (M)

X

Erik Ottosson (M)

X

Magdalena Schröder (M)

X

Malin Danielsson (L)

X

Martina Johansson (C)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Dag Larsson (S)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Larry Söder (KD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U= ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.