Protokoll utskottssammanträde 2019/20:27

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:27

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27

DATUM

2020-04-23

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information av Försvarsdepartementet om försäljning av ubåtar

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade om försäljning av ubåtar.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:25.

§ 3

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (FöU4)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2019/20:93 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

EU-frågor

Kansliet informerade om att en sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 maj 2020. Tidpunkt och lokal meddelas i kallelsen.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 5 maj 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:27

1-4 §

§ 5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

X

X

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Amir Adan (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

X

X

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Hans Wallmark (M)

X

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.