Protokoll utskottssammanträde 2019/20:27

Justitieutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27

DATUM

2020-04-23

TID

09.30-10.00

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Petter Löberg (S), Magdalena Schröder (M), Maria Strömkvist (S), Linda Westerlund Snecker (V) Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Bo Broman (SD), Ingemar Kihlström (KD), Gustaf Lantz, (S), Rasmus Ling (MP) och Helena Vilhelmsson (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:24 och 2019/20:25.

§ 3

2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:62 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Polisfrågor (JuU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (JuU23)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:131 och motioner

Ärendet bordlades.

Utskottet beslutade att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:131 och motioner i de delar som berör socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kamerabevakning i kollektivtrafiken och på apotek – ett enklare förfarande (JuU36)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:109 och motioner.

Ärendet bordlades.

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:109 och motioner i de delar som berör konstitutionsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken (JuU37)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:119.

Ärendet bordlades.

§ 8

En effektivare hantering av ärende om överförande av straffverkställigheten (JuU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:89 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 7 maj 2020 (Tid och plats meddelas senare)

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 7 maj 2020

Andreas CarlsonJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:27

§ 1-10

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

U

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

U

Petter Löberg (S)

U

Magdalena Schröder (M)

U

Adam Marttinen (SD)

U

Maria Strömkvist (S)

U

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

U

Ellen Juntti (M)

U

Katja Nyberg (SD)

U

Joakim Sandell (S)

U

Carina Ödebrink (S)

U

Johan Pehrson (L)

U

Bo Broman (SD)

U

Rasmus Ling (MP)

U

Ingemar Kihlström (KD)

U

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

U

Mikael Damsgaard (M)

U

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

U

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-03-06

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.