Protokoll utskottssammanträde 2019/20:28

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:28

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28

DATUM

2020-05-05

TID

11.00–11.20
11.35–12.35

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson (S), Paula Holmqvist (S), Jörgen Berglund (M), Kalle Olsson (S), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M), ClaesGöran Carlsson (S), Jessika Roswall (M), Heléne Björklund (S) och Lars Thomsson (C). Utskottet beslutade också att tillåta uppkoppling per telefon för en tjänsteman från försvarsutskottets kansli och en tjänsteman från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 12 maj 2020

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade inför FAC (försvar) den 12 maj 2020.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Information av Justitiedepartementet med en samlad redovisning av bevakningsansvariga myndigheters remissvar på rapporten Motståndskraft (Ds 2017:66)

Inrikesminister Mikael Damberg med medarbetare från Justitiedepartementet gav en samlad redovisning av bevakningsansvariga myndigheters remissvar på rapporten Motståndskraft (Ds 2017:66).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:26 och 2019/20:27.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:
– Utredningen En ny myndighet för psykologiskt försvars ska presentera sin rapport för utskottet den 26 maj 2020 kl. 17.30.

– Folk och Försvars rikskonferens 2021 äger rum i Sälen
den 10–12 januari 2021.

§ 6

Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet torsdagen den 7 maj 2020 får pågå efter kl. 12.00 då kammaren inleder arbetsplenum.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 maj 2020 kl. 13.30.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 7 maj 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:28

§ 1-2

§ 3

§ 4-7

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

U

U

U

Paula Holmqvist (S)

U

U

U

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

-

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

U

U

U

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Kalle Olsson (S)

U

U

U

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

-

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Allan Widman (L)

U

U

U

Caroline Nordengrip (SD)

U

U

U

Elisabeth Falkhaven (MP)

U

U

U

Alexandra Anstrell (M)

U

U

U

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

U

U

U

Jessika Roswall (M)

U

U

U

Heléne Björklund (S)

U

U

U

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

U

U

U

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

-

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.