Protokoll utskottssammanträde 2019/20:29

Civilutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29

DATUM

2020-04-16

TID

9.35–9.45

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:26, protokoll 2019/20:27 och protokoll 2019/20:28.

§ 2

Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU12.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom (CU27)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:152 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU27.

M- och SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 4

Förslag om utskottsinitiativ om ändring i reglerna om personligt betalningsansvar i aktiebolag

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om utskottsinitiativ om ändring i reglerna om personligt betalningsansvar i aktiebolag.

Utskottet beslutade att påbörja ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett utskottsinitiativ i frågan.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 16 april 2020 kl. 11.30 i RÖ4-09.


Vid protokollet

Justeras den 23 april 2020

Larry Söder


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:29

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

Johan Löfstrand (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Lars Beckman (M)

Roger Hedlund (SD)

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

Joakim Järrebring (S)

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

David Josefsson (M)

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

Ida Drougge (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

X

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

X

Malin Danielsson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Serkan Köse (S)

X

Teres Lindberg (S)

X

Anna Vikström (S)

X

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X

Karin Enström (M)

X

John Weinerhall (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mattias Bäckström (SD)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.