Protokoll utskottssammanträde 2019/20:29

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:29

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29

DATUM

2020-05-07

TID

13.30–13.45

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M), ClasGöran Carlsson (S), Heléne Björklund (S), Lars Thomsson (C) och Annicka Engblom (M). Utskottet beslutade också att tillåta uppkoppling per telefon för en tjänsteman från utskottets kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:28.

§ 3

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (FöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2019/20:93 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (FöU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2019/20:75.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vårändringsbudget för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:99.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet med anledning av ett förslag till utskottsinitiativ om ett system för granskning av utländska direktinvesteringar.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter (FöU10)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:157 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att utredaren Åsa Kullgren kommer till utskottets sammanträde den 14 maj 2020 och presenterar utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23).

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 maj 2020. Tidpunkt och lokal meddelas i kallelsen.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 14 maj 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:29

§ 1-9

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

U

Caroline Nordengrip (SD)

U

Elisabeth Falkhaven (MP)

U

Alexandra Anstrell (M)

U

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

U

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

U

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

U

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

U

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Angelica Lundberg (SD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.