Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-24

TID

11.00–11.19

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 2

Förslag till ändring av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 397.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förslag till ändring av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

Utskottet överlade med statsrådet Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag COM(2019) 397 och Regeringskansliets faktapromemoria 2019/20:FPM2 (dnr 96-2019/20).

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian med de tillägg som framgår kursivt:

Regeringen anser att det är av högsta prioritet att säkra ett ordnat brittiskt utträde ur EU. Det finns dock en tydlig risk för ett avtalslöst utträde och beredskapsarbetet för att hantera ett sådant scenario är en nödvändig del av brexitarbetet. Regeringen anser att de hittills beslutade beredskapsåtgärderna är ändamålsenliga. Eventuella nya åtgärder bör leva upp till de generella principer som kommissionen slagit fast för beredskapsarbetet, vilka beskrivits i faktapromemoria 2018/19:FPM17.

Regeringen anser att stödinsatser med anledning av att Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal måste vara tydligt definierade och också leva upp till en generell princip om budgetrestriktivitet.

Regeringen välkomnar att fondens årliga maxbelopp inte påverkas av förslaget och att transparensen i ansökningsförfarandet och beslut om medel upprätthålls.

Regeringen anser vidare att EGF i första hand ska avvecklas när nu gällande EGF löper ut 2020 och i andra hand bli mer restriktiv. Således bör förslaget inte föras över i en nästa fond.

Mot bakgrund av detta anser regeringen att förslaget om att införa en temporär möjlig utvidgning av nuvarande tillämpningsområde bör följa principen om budgetrestriktivitet.

Samtliga ledamöter delade regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag till ändring av beslutet om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 620.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 1 oktober 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Josefin Malmqvist (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

Hanif Bali (M)

Marianne Pettersson (S)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

O

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.