Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:2

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-10-01

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsdepartementet (tillsammans med UU)

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare informerade om samarbetet Future Combat Air System (FCAS).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information av Försvarsdepartementet och Försvarets Materielverk

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet och generaldirektör Göran Mårtensson med medarbetare, alla från Försvarets Materielverk (FMV) informerade om utvecklingen av anskaffningen av två ubåtar.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdags-ordningen ska gälla för de uppgifter som företrädarna för Försvarsdepartementet och FMV lämnat.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 4

Skyddsobjekt och obemannade farkoster (FöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:127.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ett modernt public service nära publiken – Villkor 2020–2025

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2018/19:136 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:FöU1y.

SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 6

EU-frågor

Kansliet informerade om att kansliet har upprättat en promemoria: EU – Vad har hänt och vad är på gång?

§ 7

Reseberättelse

Reseberättelsen från utskottets besök vid det svenska insatsförbandet i Mali den 5–9 augusti 2019 anmäldes för utskottet. Utskottet beslutade lägga reseberättelsen till handlingarna.

§ 8

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 9

Utskottets arbete med reseplanering

Till utskottets resegrupp, som tillsammans med kansliet ska fortsätta med planeringsarbetet inför resan till Norge våren 2019, anmälde SD Caroline Nordengrip (SD) som representant i gruppen. Alexandra Völker (S) och Alexandra Anstrell (M) är sedan tidigare anmälda till gruppen (jfr prot. 2019/20:1 § 6).

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 3 oktober 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5

§ 6-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

-

-

-

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

X

X

X

X

X

Roger Richthoff (SD)

X

X

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

O

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

X

X

Allan Widman (L)

X

X

X

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

X

X

X

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

O

X

X

X

Lars Püss (M)

X

X

X

X

X

Heléne Björklund (S)

X

X

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

O

X

O

Yasmine Posio (V)

O

-

-

-

-

Hans Rothenberg (M)

O

-

-

-

-

Björn Söder (SD)

O

-

-

-

-

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

O

-

-

-

-

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

O

-

-

-

-

Pål Jonson (M)

O

-

-

-

-

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

O

-

-

-

-

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

O

-

-

-

-

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.